ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Kunststof voor jou gevestigd te Nieuwegein. 


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1.1     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kunststof voor jou, hierna te noemen Kunststof voor jou, en een koper, waarop Kunststof voor jou deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Kunststof voor jou gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet akkoord met algemene voorwaarden van koper.

1.2         Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan koper geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten met Kunststof voor jou.

1.3         Kunststof voor jou verbindt zich uitsluitend indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Andere algemene voorwaarden / Inkoop voorwaarden wijst Kunststof voor jou expliciet af. Levering van producten door Kunststof voor jou maakt niet dat Kunststof voor jou (gebruik van) andere voorwaarden dan haar eigen voorwaarden heeft geaccepteerd of dat die van toepassing zijn.

1.4         In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 2. Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

2.1         De door Kunststof voor jou uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2         Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3         Kunststof voor jou is slechts aan een door koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Kunststof voor jou schriftelijk is bevestigd. Dit is een bewijsovereenkomst.

2.4         Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Kunststof voor jou, indien en voor zover deze geen  vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, binden Kunststof voor jou niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door Kunststof voor jou zijn bevestigd.

2.5         De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van Kunststof voor jou, zoals prijzen, maten, kleuren, montage-instructies en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt Kunststof voor jou niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van Kunststof voor jou stelt de voorgaande buiten werking.

2.6         Indien een overeenkomst plaatsvindt door middel van EDI (Electronic Data Interchange) of telefax, worden de EDI en telefaxberichten gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Koper stemt ermee in dat Kunststof voor jou digitaal met koper en met derden communiceert.

2.7         Indien koper een aanbieding van Kunststof voor jou niet aanvaardt dient zij de aanbieding en alle bijbehorende documentatie terstond aan Kunststof voor jou te retourneren.

2.8         Kunststof voor jou is niet verplicht het te vervaardigen product in productie te nemen, wanneer de door Kunststof voor jou verstrekte proefserie door koper nog niet is goedgekeurd en hij Kunststof voor jou schriftelijk zulks heeft bericht, dan wel Kunststof voor jou die goedkeuring nog niet schriftelijk heeft bevestigd. Ook indien Kunststof voor jou het te vervaardigen product in productie neemt voorafgaande aan goedkeuring door koper, is koper verplicht dit af te nemen.

Artikel 3. Levering; levertijd; deelleveringen; retouren

3.1         Leveringen geschieden franco (CIF) door geheel Nederland mits de bruto factuurwaarde excl. BTW boven het door Kunststof voor jou in haar geldende prijslijst vermelde minimum franco-bruto orderbedrag  excl. BTW is (eilanden uitgezonderd). Bij orders beneden het bedoelde bruto-franco orderbedrag excl. BTW worden vrachtkosten in rekening gebracht. Leveringen geschieden uitsluitend in de aangegeven verpakkingshoeveelheden, indien anders overeengekomen zal er een toeslag worden berekend. Leveringen op een afwijkend adres anders dan het vaste afleveradres is koper eveneens een toeslag aan Kunststof voor jou verschuldigd. Wanneer als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

3.2         Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geldt dat:

 • de gekochte zaken worden vervoerd voor risico van koper, die voor een voldoende verzekering dient te zorgen;
 • Kunststof voor jou de wijze van transport van de gekochte zaken bepaalt; en
 • het risico ten aanzien van de gekochte zaken overgaat op koper op het moment van levering.

3.3         Kunststof voor jou heeft het recht voor de gekochte zaken instructies, normen en toelatingsvoorschriften voor opslag, bewerking of verwerking, gebruik of toepassing aan koper te verstrekken, welke door koper zullen worden nageleefd en aan afnemers van koper ter beschikking worden gesteld. Koper staat ervoor in dat de overeengekomen plaats van aflevering bereikbaar en begaanbaar is voor voertuigen tot 40 ton en dat op de plaats van aflevering een deugdelijke heftruck aanwezig is, die geschikt is voor het ontladen van de gekochte zaken. Koper is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

3.4         Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3.5         Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper Kunststof voor jou derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.6         De levertijd gaat pas in nadat koper alle gegevens, waarvan Kunststof voor jou aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Kunststof voor jou heeft verstrekt.

3.7         Als wijzigingen in de opdracht aan Kunststof voor jou ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

3.8         De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat Kunststof voor jou de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan Kunststof voor jou zullen worden geleverd.

3.9         Het is Kunststof voor jou toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Kunststof voor jou bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

3.10       Retouren welke veroorzaakt worden door schuld van de koper, zullen gecrediteerd worden minus 25% van de goederenwaarde en eventuele vrachtkosten. Dit geldt enkel mits alles in ongeschonden staat verkeert  en het goederen betreft uit het reguliere voorraadprogramma van Kunststof voor jou. Retourname is mogelijk tot 30 dagen na ontvangst van de goederen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4. Eisen en normen in het land van bestemming

Koper dient zich ervan te vergewissen dat de gekochte zaken en de daarbij behorende verpakking, etikettering, en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde eisen en normen. Het gebruik van de gekochte zaken en de conformiteit met de in het land van bestemming geldende eisen en normen is voor risico van koper.

Artikel 5. Monsters; modellen; voorbeelden

Indien door Kunststof voor jou een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk door Kunststof voor jou is vermeld dat zou worden geleverd conform getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1         De vorderingen van Kunststof voor jou op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kunststof voor jou omstandigheden ter kennis komen die Kunststof voor jou goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper;
 • indien Kunststof voor jou koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is Kunststof voor jou bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door Kunststof voor jou geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Kunststof voor jou toekomende rechten.

6.2         Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Kunststof voor jou zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kunststof voor jou bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7. Werkzaamheden; advisering

7.1         Kunststof voor jou zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstrekking verschaffen, maar staat niet in voor het bereiken van de hiermee beoogde resultaten. De door Kunststof voor jou verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit, capaciteit en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van voor Kunststof voor jou niet bindende informatie.

7.2         Koper zal alle door Kunststof voor jou verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, offertes en andere informatie als strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het is koper derhalve niet toegestaan bedoelde informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunststof voor jou te verveelvoudigen, openbaar te maken of op enige andere wijze aan derden ter kennis te brengen of ter beschikking te stellen.

7.3         Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kunststof voor jou of haar leidinggevende ondergeschikten voortvloeiend uit de in artikel 7.1 vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is Kunststof voor jou niet aansprakelijk. Koper vrijwaart Kunststof voor jou tegen alle aanspraken van derden ter zake. Indien een beroep op deze bepaling in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 19 van deze voorwaarden.

Artikel 8. Hulpmiddelen en bescheiden

8.1         Door Kunststof voor jou aan koper ter beschikking gestelde hulpmiddelen en bescheiden, waaronder: rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, displays, promotiemateriaal, begrotingen, specificaties, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, blijven te allen tijde eigendom van Kunststof voor jou.

8.2         Koper is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen en bescheiden, die aan hem ter beschikking zijn gesteld, voor zijn rekening:

a. te merken als herkenbaar eigendom van Kunststof voor jou;
b. in goede staat te houden;
c. te verzekeren tegen alle risico’s voor de tijd dat zij daarvan houdster is;
d. op eerste verzoek aan Kunststof voor jou te retourneren en ter beschikking te stellen.

8.3         Het is koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunststof voor jou verboden de in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen en bescheiden anders te gebruiken dan in het kader van de overeenkomst, te verveelvoudigen, na te maken, te bezwaren, aan derden ter inzage te geven of ter beschikking te stellen of anderszins ten behoeve van derden te (doen) gebruiken of aan derden over te dragen.

Artikel 9. Tolerantie

9.1       Kunststof voor jou heeft het recht tot meer- of minderlevering van maximaal 10% bij voorraadprofielen en maximaal 20% bij speciale profielen. Koper is gehouden tot betaling van de prijs van de feitelijk geleverde hoeveelheid profielen.

9.2       De profielen van Kunststof voor jou worden, tenzij anders aangegeven, geproduceerd volgens DIN-maat 16941 2a. Eventuele geringe afwijkingen in vorm, gewicht en kleur geven koper niet het recht een levering te weigeren.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1       Kunststof voor jou blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien Kunststof voor jou krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Kunststof voor jou totdat koper ook de vorderingen van Kunststof voor jou betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Kunststof voor jou op koper verkrijgt wegens niet-nakoming door koper van zodanige overeenkomst(en).

10.2       Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Kunststof voor jou te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

10.3       Door Kunststof voor jou afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.4       Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, zal koper op eerste verzoek van Kunststof voor jou ten gunste van Kunststof voor jou een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die Kunststof voor jou uit welken hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Kunststof voor jou geleverde zaken die door of in opdracht van koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Kunststof voor jou haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

10.5       Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Kunststof voor jou gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Kunststof voor jou op nakoming van deze verplichting, dan wel schadevergoeding of ontbinding.

10.6       Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Kunststof voor jou zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

10.7       Indien een derde overgaat tot betaling van het door koper aan Kunststof voor jou verschuldigde bedrag leidt dit niet tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van betaling ten aanzien van het gemaakte eigendomsvoorbehoud. Kunststof voor jou behoudt in dat geval derhalve haar eigendomsvoorbehoud.

10.8       Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Kunststof voor jou en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Kunststof voor jou ter inzage te geven.

10.9       Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van Kunststof voor jou:

 • alle aanspraken van koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Kunststof voor jou op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Kunststof voor jou geleverde zaken te verpanden aan Kunststof voor jou op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Kunststof voor jou ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 11. Betaling

11.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 2 dag na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Kunststof voor jou of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Kunststof voor jou. Na het verstrijken van 2 dag na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd aan Kunststof voor jou.

11.2       Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.3       Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.4       Indien koper met de betaling van enige vordering jegens Kunststof voor jou in gebreke is, heeft Kunststof voor jou het recht de verdere uitvoering van alle tussen Kunststof voor jou en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl ook indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering door koper. Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens klachten.

Artikel 12. Incassokosten

12.1       Indien Kunststof voor jou invorderingsmaatregelen neemt tegen koper die in verzuim is komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van koper.

12.2       Koper is jegens Kunststof voor jou alle door Kunststof voor jou gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties,        waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden begrepen griffierechten, advocaat- en          deurwaarderskosten, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Kunststof voor jou en koper met   betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een        gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij koper           volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

13.1       Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Behoudens tegenbewijs gelden de door Kunststof voor jou op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen e.d. opgegeven hoeveelheden als juist.

13.2       Zichtbare gebreken of tekorten dient koper binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Kunststof voor jou te melden. Onder zichtbare gebreken of tekorten als bedoeld in dit artikellid worden tevens verstaan de gebreken en tekorten die met het onderzoek als bedoeld in het voorgaande artikellid redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt.

13.3       Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 14 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, en uiterlijk binnen één jaar na levering schriftelijk aan Kunststof voor jou te melden.

13.4       Voornoemde termijnen gelden op straffe van verval van enige aanspraak.

13.5       Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan.

13.6       Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kunststof voor jou worden geretourneerd.

13.7       De melding van gebreken en tekorten dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de betreffende gebreken en tekorten te bevatten, zodat Kunststof voor jou in staat is hierop adequaat te reageren. Koper dient Kunststof voor jou in de gelegenheid te stellen de klacht(en) te onderzoeken, onder meer maar niet uitsluitend door Kunststof voor jou de toegang tot de gekochte zaken te (doen) verschaffen.

Artikel 14. Prijswijziging

Kunststof voor jou heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft Kunststof voor jou het recht de prijsverhoging door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van koper.

Artikel 15. Emballage

15.1       Kunststof voor jou is niet verplicht tot het verpakken van de gekochte zaken. Voor zover de gekochte zaken zijn verpakt kan Kunststof voor jou de verpakking afzonderlijk in rekening brengen. Kunststof voor jou is niet verplicht verpakking terug te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kunststof voor jou is vrij in de keuze van de verpakking en verzending van de gekochte zaken.

15.2       Koper is verplicht leenemballage (voor herhaald gebruik bestemde emballage, zoals stalen containers), die eigendom blijft van de leveranciers van Kunststof voor jou, binnen veertien dagen na levering leeg voor retourname door Kunststof voor jou aan te bieden. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening, waaronder maar niet uitsluitend de kosten voortvloeiende uit te late retourzending, kosten van vervanging en kosten van herstel of reiniging.

Artikel 16. Garantie

16.1       Kunststof voor jou staat ervoor in dat de door haar geleverde zaken op het moment van levering vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.

16.2       Indien de zaak binnen een jaar na levering een aantoonbare ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont die binnen een jaar na levering schriftelijk bij Kunststof voor jou is gemeld heeft koper (naar keuze van Kunststof voor jou) recht op herstel van de zaak, of levering van een vervangende zaak of een vervangend onderdeel voor de geleverde zaak (op hetzelfde leveringsadres in Nederland), tenzij deze fout het gevolg is van een ontwerp, aanwijzing of verzoek van koper. Een vervangen zaak wordt eigendom van Kunststof voor jou.

16.3       De garantie geldt onder andere niet indien schade (mede) het gevolg is van:

 • normale slijtage;
 • een onjuiste behandeling of een onjuist gebruik, waaronder begrepen het niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, een ander dan het normale voorziene gebruik en het onoordeelkundig bewaren of onderhouden van de gekochte zaken;
 • werkzaamheden/montage, installatie of reparatie door derden of koper, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunststof voor jou;
 • zaken die door koper aan Kunststof voor jou ter bewerking of uitvoering van een overeenkomst zijn verstrekt dan wel in overleg met koper zijn aangewend;
 • het verwerken door koper of derden van de gekochte zaken, tenzij het gaat om een bepaalde wijze van verwerken die Kunststof voor jou uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. heeft vermeld en deze verwerking is uitgevoerd op een juiste wijze;
 • vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken;
 • klachten buiten de door Kunststof voor jou en/of toeleveranciers van Kunststof voor jou gestelde garantietermijn worden gemeld.

16.4       De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Kunststof voor jou heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie) heeft gesteld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1       Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 16 (Garantie) van deze voorwaarden.

17.2       Elke aansprakelijkheid van Kunststof voor jou is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot de  factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending.

17.3       Kunststof voor jou is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gemiste besparingen, schade door stagnatie, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden en kosten voor het terughalen of vervangen van geleverde zaken.

17.4       Elk vorderingsrecht van koper jegens Kunststof voor jou vervalt na verloop van één jaar nadat koper met dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij koper binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Kunststof voor jou is gestart.

17.5       Koper vrijwaart Kunststof voor jou tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Kunststof voor jou aan koper geleverde zaken of voor koper verrichte diensten, indien en voor zover Kunststof voor jou jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest.

17.6       De beperkingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden die door Kunststof voor jou worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

17.7       Kunststof voor jou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Kunststof voor jou is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door koper verstrekte gegevens. Koper zal Kunststof voor jou vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

17.8       De op de websites van Kunststof voor jou opgenomen informatie is de enige informatiebron voor technische informatie over de producten van Kunststof voor jou. Kunststof voor jou behoudt zich het recht voor om deze informatie aan te passen en is niet gehouden koper hierover te informeren. Kunststof voor jou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) buiten de websites van Kunststof voor jou gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van de geleverde zaken. Koper is te allen tijde verplicht de deugdelijkheid van informatie en van geleverde zaken te onderzoeken in het kader van de koper voor ogen staande toepassing.

17.9       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kunststof voor jou of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18. Overmacht

18.1       Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Kunststof voor jou zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Kunststof voor jou afhankelijk is; de omstandigheid dat Kunststof voor jou een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die Kunststof voor jou verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; pandemie; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen; internetstoringen en algemene vervoersproblemen.

18.2       Kunststof voor jou heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Kunststof voor jou haar verbintenis had moeten nakomen.

18.3       Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kunststof voor jou opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kunststof voor jou niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4       Indien Kunststof voor jou bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19. Geheimhouding

Beide partijen zijn, behoudens de voor hen geldende wettelijke verplichtingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berusten de (huidige en toekomstige) intellectuele eigendomsrechten op alle zaken die zijn of zullen worden aangeboden en/of geleverd alsmede op alle goederen (zaken en vermogensrechten) die op enige wijze verband houden met de waren, diensten en/of bedrijfsvoering van Kunststof voor jou (waaronder, maar niet beperkt tot, producten, ontwerpen, halffabricaten, verpakkingen, etiketten, tekeningen, concepten, schetsen, modellen, dessins, mallen, machines, apparaten, foto’s, afbeeldingen, promotiematerialen, webpagina’s, logo’s, domeinnamen, merken, benamingen, uitvindingen, ideeën, toepassingen, werkwijzen, software, productieprocessen, gegevensverzamelingen, knowhow, etc.) bij Kunststof voor jou.

20.2       Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: auteursrechten, databankrechten, tekeningen- en/of modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten, portretrechten, rechten in verband met slaafse nabootsing en/of andere vormen van ongeoorloofde mededinging, rechten op bedrijfsgeheimen, en rechten op knowhow, ongeacht of deze rechten zijn geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen voor en aanspraken op deze rechten en alle daaruit voortvloeiende vorderingsrechten.

20.3       Voor zover de in artikel 20.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten nog niet van rechtswege bij Kunststof voor jou berusten maar bij koper, draagt koper deze, voor zover mogelijk, reeds hierbij voor alsdan kosteloos over aan Kunststof voor jou en garandeert hij daartoe gerechtigd te zijn. Indien deze overdracht niet rechtsgeldig zou zijn, zal koper de intellectuele eigendomsrechten op eerste verzoek van Kunststof voor jou kosteloos overdragen aan Kunststof voor jou. Voor zover de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet vatbaar zijn voor overdracht aan Kunststof voor jou en/of voor zover de wet overdracht niet toestaat, verleent de koper hierbij aan Kunststof voor jou een kosteloos, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-opzegbaar, en sublicentieerbaar recht om deze intellectuele eigendomsrechten in de breedst mogelijke zin te gebruiken, welk recht hierbij wordt aanvaard door Kunststof voor jou. De koper doet hierbij – voor zover wettelijk is toegestaan – afstand van zijn eventuele persoonlijkheidsrechten ten aanzien van de in artikel 20.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten, althans bevestigt dat hij geen beroep op die rechten zal doen.

20.4       Koper zal Kunststof voor jou kosteloos alle medewerking verlenen bij het verkrijgen van de in artikel 20.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Koper is niet gerechtigd zelf enig intellectueel eigendomsrecht zoals aangeduid in artikel 20.1 te doen gelden. Koper zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Kunststof voor jou. Tenzij Kunststof voor jou daarvoor uitdrukkelijk, voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven, onthoudt koper zich van depots en registraties met betrekking tot de in artikel 20.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

20.5       Indien koper aan Kunststof voor jou vraagt zaken te (laten) vervaardigen naar tekeningen, modellen, specificaties, monsters, en/of met gebruikmaking van door koper aangeleverde afbeeldingen of met inachtneming van andere aanwijzingen van koper, dan garandeert koper dat door de vervaardiging of levering van die zaken geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper vrijwaart Kunststof voor jou ter zake en zal alle schade en kosten vergoeden die Kunststof voor jou lijdt doordat een derde zich op het standpunt stelt dat de vervaarding of levering van de betreffende zaken inbreuk maakt op de aan die derde toekomende intellectuele eigendomsrechten.

20.6       Koper zal desgevraagd aan Kunststof voor jou alle medewerking verlenen ten behoeve van de handhaving en/of verdediging van de in artikel 20.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten jegens derden, en/of ten behoeve van de verdediging van Kunststof voor jou tegen eventuele  aanspraken van derden zoals omschreven in artikel 20.5.

20.7       Voor zover koper op grond van enige wettelijke bepaling of na toestemming van Kunststof voor jou het recht heeft om intellectuele eigendomsrechten van Kunststof voor jou te gebruiken, zal zij deze uitsluitend gebruiken gedurende en ten behoeve van de wederverkoop van de geleverde zaken en nimmer op zodanige wijze dat (de reputatie van) Kunststof voor jou, de zaken, of de betreffende intellectuele eigendomsrechten daardoor mogelijk geschaad zouden kunnen worden.

20.8       Koper zal op eerste verzoek van Kunststof voor jou het gebruik van de aan Kunststof voor jou toekomende intellectuele eigendomsrechten onmiddellijk staken.

Artikel 21. Adreswijzigingen

Koper is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Kunststof voor jou door te geven. Aan kopers laatste bij Kunststof voor jou bekende adres afgeleverde zaken worden geacht door koper te zijn ontvangen.

Artikel 22. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Kunststof voor jou, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Utrecht (locatie Utrecht). Kunststof voor jou blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 23. Toepasselijk recht

23.1       Op elke overeenkomst tussen Kunststof voor jou en koper is Nederlands recht van toepassing.

23.2       De toepasselijkheid van elk internationaal verdrag inzake de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24. Slotbepalingen

24.1       In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

24.2       De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Kunststof voor jou en koper zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

24.3       Kunststof voor jou is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Kunststof voor jou zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

WhatsApp uw vraag naar Roy